bpcd

บทความใหม่ 03/03/15

ทดสอบ

คู่มือการติดตั้ง App บน iOSWebsite Manualคู่มือการติดตั้ง App บน AndroidABOUT INNOBPCD

innobpcd เป็นแหล่งการจัดการความรู้ของสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการความรู้ และเพิ่มสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใช้ในการสืบค้น พัฒนาตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสังคม อันจะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอาชีวศึกษาด้วยการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำทางการศึกษาอย่างยั่งยืนในภูมิอาเซียน

Member Login