bpcd

ภาพกิจกรรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ. ระยะที่ 1

Album
ภาพกิจกรรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ. ระยะที่ 1

ภาพกิจกรรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ. ระยะที่ 1
ระยะที่ ๑  กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ดำเนินการระหว่างวันที่  13 – 26  สิงหาคม  2555
ณ  โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท  จังหวัดปทุมธานี

Filter
Display # 

DSC00824

DSC00592

DSC00602

DSC00609

DSC00717

DSC00760

DSC00789

Media Categories