bpcd

รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ ตามแนวคิดของมาสโลว์

2168
Created by admin 2
Created on 21 February 2013
0 likes, 0 dislikes

Description

รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์  ตามแนวคิดของมาสโลว์ 

รวิกร  แสงชำนิ

นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาความเป็นผู้นำและการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

Associations

Activity

Back to Top

Media Categories